Realizowane projekty

Realizowane projekty

Współpraca z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie w ramach realizowanego projektu Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt obejmował: realizację audytów dostępności – komponent cyfrowy (WCAG – audyty wstępne, końcowe i uzupełniające) zgodnych z wymaganiami WCAG 2.1 na poziomie m.in. AA oraz przeprowadzenie audytu informatycznego serwisu internetowego udostępniania Bazy Danych dla zasobów Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie bezpieczeństwa zgodnego z wymogami wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów serwisu internetowego (www) opracowanego przez World Wide Web Consortium w zakresie zgodności z W3C Markup Validation Service.

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar


Współpraca z MDDP SA Akademia Biznesu Sp.k. w ramach Projektu Dostępność plus, szpitali i placówek POZ. 

Projekt obejmował: przygotowanie planu i przeprowadzenie audytów dostępności komponentu cyfrowego (WCAG – audyty wstępne, końcowe i uzupełniające) wraz z późniejszym opracowaniem raportu dla Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego w Opolu oraz Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar


Dostosowanie szablonu katalogu bibliograficznego OPAC w systemie KOHA dla Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w ramach realizowanego programu Dialog MNiSW, do wymogów dostępności poziomu AA zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

Projekt obejmował: wprowadzenie zmian programistycznych takich jak możliwość zmiany kontrastów na stronie, możliwość zmiany wielkości czcionki, dodatkowe ukryte menu dla usprawnienia korzystania ze strony z poziomu klawiatury, poprawione kontrasty dla każdej podstrony, usunięcie wszystkich błędów związanych z wytycznymi WCAG 2.0 AA, ujednolicenie widoczności linków, wprowadzenie wyżej wymienionych zmian zarówno dla wersji PL, jak i EN.

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar


Audyt architektoniczny budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Łańcucie, należącego do Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Projekt obejmował: audyt dostępności w zakresie architektonicznym polegający m.in. na przeprowadzeniu pomiarów i ocenie zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa budowlanego i dostępności wraz z opracowaniem raportu dla komponentu architektonicznego.

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar


Audyt Platformy obsługi praktyk zawodowych realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt obejmował: audyt platformy w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, jakości technicznej, w tym kompleksową analizę systemów zabezpieczeń, testy podatności i testy penetracyjne oraz testy wydajnościowe (przeciążeniowe i obciążeniowe); Audyt platformy w zakresie stanu dostępności funkcjonalności Platformy dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.1.

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar


Dostosowanie strony internetowej Fundacji SYNAPSIS do wymogów dostępności poziomu AA zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

Projekt obejmował: audyt bezpieczeństwa zastosowanego systemu informatycznego, którego przedmiotem była kompleksowa analiza systemowa zabezpieczeń, testy podatności i testy penetracyjne. 

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar


Współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach projektu “Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, pod kątem jej dostosowania do standardów WCAG 2.0.

Projekt obejmował: przeprowadzenie audytu platformy e-learningowej z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 wraz z opracowaniem raportu z audytu zawierającego opis platformy, usprawnień i ewentualnych rekomendacji usprawnień oraz wydanie certyfikatu potwierdzającego zgodność strony ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar


Współpraca z Pracownią Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z realizacją projektu pt. “Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl”.


Projekt obejmował: wykonanie audytów zgodności serwisu internetowego (aktualnej wersji Beta oraz następnie wersji produkcyjnej) z wymaganiami WCAG 2.0, 2.1 na poziomie AA wraz z raportem zawierającym opis stanu faktycznego serwisu oraz wskazania jakie środki należy zastosować lub jakie zmiany wprowadzić, aby uzyskać zgodność na założonym poziomie.

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Polar