Słownik pojęć

Słownik pojęć

B C D F K M N O P R S T U W

Słownik pojęć

B C D F K M N O P R S T U W

B

Bariera – Przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne utrudniające udział w życiu społecznym.

C

Certyfikacja dostępności – Dokument potwierdzający spełnienie wymagań dostępności przez podmioty.

Członkowie Rady – Członkowie Rady Dostępności są powoływani przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego spośród osób zgłoszonych przez podmioty zgłaszające, biorąc pod uwagę ich kompetencje, doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie dostępności.

D

Dobre oświetlenie – Zapewnia odpowiednią widoczność dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Dostępność – Termin odnoszący się do dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, spełniającej minimalne wymagania dla zapewnienia równości osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna – Zagadnienie odnosi się do projektowania przestrzeni tak, aby była łatwo dostępna i użyteczna dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność cyfrowa – Zestaw rozwiązań pozwalających osobom ze szczególnymi potrzebami na swobodne poruszanie się w internecie, zgodnie z wytycznymi WCAG.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Sposoby, w jakie podmioty publiczne zapewniają dostęp do informacji i komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Drzwi automatyczne – Umożliwiają komfortowe otwieranie i zamykanie drzwi bez konieczności użycia siły fizycznej

F

Formularz opracowany przez ministra – Formularz do przygotowania raportu o stanie zapewnienia dostępności, udostępniany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

K

Koordynacja dostępności – Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie monitorowania i promowania dostępności.

Koordynator do spraw dostępności – Osoba wyznaczona przez organ władzy publicznej do wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz monitorowania działań na rzecz poprawy dostępności.

M

Minimalne wymagania dostępności – Konkretne standardy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej określone w ustawie.

Monitorowanie – Proces nadzorowania działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

N

Nabór podmiotów certyfikujących – Proces, w którym Minister ogłasza otwarty nabór podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji.

O

Odpowiednie miejsca parkingowe – Zlokalizowane blisko wejścia, z szerokimi miejscami parkingowymi dla pojazdów dostosowanych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami – Osoby wymagające dodatkowych działań lub środków w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.

P

Podmioty publiczne – Jednostki sektora finansów publicznych i inne instytucje zobowiązane do zapewnienia dostępności.

Przekazanie Raportu – Procedura przekazywania raportu o stanie zapewnienia dostępności, publikowanego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

R

Racjonalne usprawnienie – Zastosowanie rozwiązań służących spełnieniu minimalnych wymagań dostępności.

Rampy i podjazdy – Zapewniają łatwy dostęp do budynków dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy innych urządzeniach mobilnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności – Dokument przygotowywany przez podmioty publiczne, zawierający informacje o stopniu spełnienia minimalnych wymagań dostępności i analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępu alternatywnego, gdy jest to konieczne.

Rada Dostępności – Organ opiniodawczo-doradczy zajmujący się sprawami dostępności, działający przy ministrze.

S

Szerokie korytarze – Umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Skład Rady – Skład Rady Dostępności jest ustalany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przy uwzględnieniu kompetencji i doświadczenia kandydatów.

T

Toalety dla osób niepełnosprawnych – Zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi.

U

Uniwersalne projektowanie – Projektowanie uwzględniające potrzeby jak najszerszej grupy użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

W

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – Zestaw wytycznych utworzony przez konsorcjum W3C, obejmujący wymagania dotyczące dostępności cyfrowej.

Wiaty i dźwigi – Ułatwiają dostęp do różnych poziomów budynku.

Wniosek o certyfikację dostępności – Proces rozpoczynający się od złożenia wniosku przez podmiot ubiegający się o certyfikat dostępności.