Szkolenia redaktorów treści WCAG

Program szkolenia

Tytuł szkolenia:

Dostępność cyfrowa dla redaktorów technicznych stron internetowych

Grupa docelowa:

Redaktorzy techniczni odpowiedzialni za rozwiązania techniczne, za pomocą których
są udostępniane w serwisach internetowych materiały/publikacje (tj. twórcy i administratorzy
stron i serwisów internetowych oraz twórcy oprogramowania dla urządzeń mobilnych).

Cel główny:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, dzięki której uczestnicy podniosą swoje kompetencje w
zakresie tworzenia stron i serwisów internetowych oraz pisania oprogramowania dla urządzeń
mobilnych, zgodnie z obowiązującym standardem WCAG i zaleceniami wynikającymi z polskiego
prawa oraz w zakresie zagadnień dotyczących dostępności oraz skutecznej komunikacji.

Cele szczegółowe:

Wiedza:

W trakcie szkolenia uczestnik/czka:

 • pozna standardy cyfrowej – komponent⠀(WCAG)
 • dowie się, jakie są obowiązki urzędów administracji publicznej w zakresie zapewnienia dostępności wynikające z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawy o zapewnianiu dostępności osobom z różnymi potrzebami, ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania
 • pozna użycie poszczególnych elementów w publikowanych treściach w świetle obowiązującego standardu WCAG (kolory, grafika, multimedia, prezentacja, standardy, struktura, tabele, tekst),
 • pozna oprogramowanie i urządzenia wspomagające w kontekście obowiązującego standardu WCAG, w tym czytnik ekranu dla niewidomych i program powiększający dla użytkowników słabowidzących,
 • pozna najczęstsze problemy związane z dostępnością cyfrową dokumentów Word, PDF, Excel, PowerPoint,
 • dowie się, jak redagować dostępne treści/komunikaty internetowe, zgodnie z obowiązującym standardem WCAG,
 • dowie się, jakie są najczęstsze problemy związane z dostępnością publikowanych treści, w szczególności: opisywanie grafiki, przygotowanie transkrypcji tekstowych, elementów multimedialnych, rozdzielanie dłuższych tekstów śródtytułami, przygotowywanie dostępnych wykresów i statystyk,
 • dowie się, czym jest prosty język, i pozna jego cele, adresatów oraz korzyści z jego stosowania,
 • pozna prosty język w kontekście dostępności cyfrowej,
 • dowie się, jakie są europejskie standardy przygotowywania tekstów w formacie ETR (tekst łatwy do czytania i zrozumienia),
 • dowie się, jak badać teksty pod kątem ich zrozumiałości (indeks FOG),
 • dowie się, czym się cechują teksty urzędowe i jakie są najczęstsze błędy językowe w pismach urzędowych, pozna zasady pisania prostym językiem w kontekście cech dobrego stylu,
 • pozna źródła wiedzy i narzędzia przydatne podczas pisania i redagowania tekstów,
 • pozna najważniejsze zasady poprawności językowej (składnia, ortografia i interpunkcja, edycja tekstu, liczebniki, skrótowce) i dowie się, jak pisać i redagować poprawne teksty,
 • pozna zasady tworzenia deklaracji dostępności,
 • pozna zasady przygotowania zapytań ofertowych na produkty dostępne,
 • pozna najpopularniejsze CMS WordPress / Joomla,
 • pozna oprogramowanie i urządzenia wspomagające, w tym czytnik ekranu dla niewidomych i program powiększający dla użytkowników słabowidzących,
 • pozna sposoby sprawdzania dostępności opublikowanych treści,
 • pozna narzędzia wspierające tworzenie dostępnych stron,
 • pozna zasady tworzenia napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji,
 • pozna najczęstsze problemy w procesie dostosowania do wymagań obowiązującego standardu WCAG,
 • pozna narzędzia do przeprowadzenia audytu dostępności cyfrowej,
 • pozna narzędzia do audytowania stron WWW,
 • pozna kryteria sukcesu WCAG 2.1 na poziomie A i AA,
 • pozna metodologię pytań i odpowiedzi do badania stron internetowych rekomendowaną przez Wydział Dostępności KPRM,
 • pozna sposoby udostępniania dostępnych treści na portalach społecznościowych,
 • pozna zasady zamieszczania napisów w serwisie YouTube.

Umiejętności:

Po szkoleniu uczestnik/czka potrafi:

 • przygotować informację do publikacji na stronie internetowej,
 • przygotować poprawne teksty alternatywne,
 • poprawnie przygotować strukturę dokumentu MS Word,
 • poprawnie przygotować strukturę treści do publikacji w systemie CMS,
 • wyszukać darmowe zdjęcia do publikacji,
 • sprawdzić podstawowe błędy dostępności na stronie internetowej,
 • sprawdzić poprawny kontrast w publikowanych przez siebie artykułach,
 • tworzyć poprawne napisy rozszerzone i audiodeskrypcję,
 • podać argumenty, dlaczego prosty język jest ważny dla komunikacji w ogóle oraz dla dostępności,
 • stosować w praktyce zasady prostego języka oraz standardy tworzenia tekstów w formacie ETR,
 • napisać i zredagować tekst poprawny językowo,
 • sprawdzić poziom zrozumiałości tekstu (FOG), przeprowadzić audyt automatyczny za pomocą najpopularniejszych narzędzi, w tym Wave i Utilitia,
 • sprawdzić poprawny kontrast na stronie internetowej,
 • korzystać w stopniu zaawansowanym z technologii asystujących, w tym czytnika ekranu NVDA i programu Lupa.

Postawa

Po szkoleniu uczestnik/czka będzie:

 • umiał/a podać argumenty, dlaczego zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest konieczne,
 • potrafił/a skutecznie komunikować się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • zmotywowany/a do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania dostępności dla osób o szczególnych potrzebach,
 • otwarty/a na kontakty i komunikację z osobami o szczególnych potrzebach,
 • zaangażowany/a w przekazywanie wiedzy specjalistycznej w sposób zrozumiały i włączający osoby ze szczególnymi potrzebami do społeczeństwa informacyjnego.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza studiów przypadku – dedykowany projekt, burza mózgów.

Środki dydaktyczne:


komputer z dostępem do internetu, prezentacja multimedialna, filmy, karty ćwiczeń,
⠀⠀opis studiów przypadku, kwestionariusze, ankiety.

Liczba godzin dydaktycznych:

24 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)


Liczba dni szkoleniowych – 3

Program szczegółowy

Lp. Temat Metoda
dydaktyczn
Czas Uwagi
(środki dydaktyczne)
Dzień I
1
Moduł
Podstawowa obsługa
najpopularniejszych CMS:
Informacje ogólne
PAD CMS
WordPress
Joomla!
wykład,
dyskusja,
analizy
studiów
przypadku,
praca
na CMS PAD,
Joomla!
i WordPress
45 min prezentacja multimedialn,
aplikacje serwerowe,
opisy analizy przypadku
2
Moduł
Jak tworzymy dostępne cyfrowo
dokumenty w pakiecie biurowym:
Word
Excel
Power Point
wykład,
ćwiczenia,
dyskusja,
analizy
studiów
przypadku
90 min prezentacja
multimedialna, karty
wiczeń:4.1, 4.2, 4.3, 4.4
5.1
Moduł
Tworzymy dostępne cyfrowo treści
w najpopularniejszych CMS:
Zasady poprawnego
formatowania tekstu
Grafiki
Zasady tworzenia opisów
alternatywnych
wykład,
ćwiczenia przy
komputerze,
dyskusja,
analizy
studiów
przypadku
90 min prezentacja
multimedialna,

opis analizy przypadku,
komputer z dostępem do
internetu, karty ćwiczeń:
5.1, 5.2,5.3
A
Konsultacje z trenerem pytania
pytania
i odpowiedzi
30 min
Dzień II
5.2
Moduł Jak tworzymy/redagujemy dostępne cyfrowo strony w CMS?
Zbiór zasad tworzenia/redagowania
stron WWW – zestaw
dla redaktorów technicznych
dyskusja,
analizy
studiów
przypadku,
ćwiczenia
45 min opis analizy przypadku
7
Moduł 7
Jak stosujemy technologie
asystujące:
Wprowadzenie
Lupa
Czytnik NVDA
Aplikacje mobilne
wykład,
dyskusja,
analizy
studiów
przypadku,
ćwiczenia,
45 min prezentacja
multimedialna, filmy
poglądowe,
karty ćwiczeń: 7.1, 7.2
8
Moduł 8
Omawiamy wszystkie kryteria
sukcesu WCAG 2.1
Struktura WCAG 2.1
Zasady WCAG 2.1
Lista kontrolna do badania
zgodności stron internetowych
z wymagniami ustawy
wykład,
dyskusja,
analizy
studiów
przypadku
60 min prezentacja multimedialna
9
Moduł Audyt strony internetowe
Wprowadzenie
Narzędzia
WAVE Web Accessibility
Evaluation Toolbar
ARC Toolkit
Czytnik ekranu NVDA
HTML Validator
Utilitia
Colour Contrast Analyser
Narzędzia automatyczne
do sprawdzania dostępności
tekstu (mglistości tekstu)
wykład,
dyskusja,
analizy
studiów
przypadku,
ćwiczenia,
pokaz
działania
walidatorów,
film
poglądowy
audytu strony
internetowej
i aplikacji
mobilnej
120 min Prezentacja multimedialna,
B
Konsultacje z trenerem
runda pytań i odpowiedzi 30 min
Dzień II
Moduł
Wprowadzenie do idei prostego
języka
Wprowadzenie
Idea prostego języka
wykład,
dyskusja,
burza
mózgów,
ćwiczenia
60 min Prezentacja
multimedialna
Moduł
Przyjazna komunikacja
Styl
Dobre praktyki
wykład,
debata,
dyskusja,
ćwiczenia,
studium
przypadku
60 min Prezentacja
multimedialna
Moduł
Dostępność komunikacyjna
Prosty język a dostępność
ETR
wykład,
dyskusja,
ćwiczenia,
studium
przypadku
90 min Prezentacja
multimedialna
Moduł Poprawność językowa w praktyce
Szkodliwe nawyki językowe
Jak to zapisać?
Jak to przeczytać?
Liczebniki, wyliczenia,
skrótowce i inne
ykład, ćwiczenia 90 min Prezentacja
multimedialna
Moduł
Poprawność językowa w praktyce
Szkodliwe nawyki językowe
Jak to zapisać?
Jak to przeczytać?
Liczebniki, wyliczenia,
skrótowce i inn
ykład, ćwiczenia 40 min Prezentacja
multimedialna
Moduł
Źródła pomocy językowej
Język polski w sieci
Prosty język w sieci
Sprawdź swój tekst
ykład, ćwiczenia
przy
komputerze
40 min Prezentacja
multimedialna