Wojciech Polar

Audytor ds. Komponentu cyfrowego

Lider zespołu wdrożeniowego – pracuje jako specjalista w obszarze komponentu dostępności cyfrowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie audytowania serwisów internetowych pod kątem WCAG m.in. dla Muzeum Miasta Krakowa oraz projektowania stron internetowych oraz dostosowania serwisu do standardów WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynował pracę nad stronami m.in. dla jednostek kultury: biblioteka w Dzikowcu, biblioteki w Leżajsku, Zabytki Architektoniczne Rzeszowa, Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Współtworzy audyty bezpieczeństwa. Posiada certyfikat Web Accessibility Specialist – certyfikat audytora dostępności cyfrowej – audytora WCAG oraz certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji.

Przy pracy jako audytor z szablonami stronWCAG wykorzystuje czytniki ekranu: NVDA, JAWS, TALKBACK. Przy pracy z dokumentami PDF wykorzystuje czytnik Adobe Acrobat Pro, przy weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań WCAG 2.1.

Zrealizował między innymi:

  • audyt informatyczny serwisu internetowego udostępniania Bazy Danych dla zasobów Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie bezpieczeństwa zgodnego z wymogami wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów serwisu internetowego (www) opracowanego przez World Wide Web Consortium w zakresie zgodności z W3C Markup Validation Service.- audyty dostępności komponentu cyfrowego zostały przeprowadzone m.in. dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznym w Opolu; Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Uniwersytet Łódzki oraz wspierał merytorycznie i audytorsko dostosowanie platformy Webankieta.pl.